Inštalácie silnoprúd

       V oblasti silnoprúdových inštalácií sa zameriavame na montáž, opravu a údržbu elektroinštalácie a osvetlenia, rekonštrukcie hlavných domových vedení a istenia. Naša firma vykonáva elektroinštalačné práce malého i veľkého rozsahu. Vykonávame montáže elektroinštalácie do novostavieb, opravy jestvujúcej elektroinštalácie, montáže a opravy bleskozvodov, preventívnu údržbu bleskozvodov, elektroúdržbu budov a odstraňovanie závad zistených pri odborných prehliadkach (revíziách) elektroinštalácií a bleskozvodov. Najviac objednávanou prácou v súčasnosti sú montáže senzorového osvetlenia, najmä do priestorov schodísk obytných domov.

Nezriedka sa podieľame aj na kompletných rekonštrukciách elektroinštalácií v rodinných domoch alebo bytoch, výmene starej kabeláže za novú, výmene poistiek za moderné ističe a inštalácií prúdových chráničov alebo prepäťového istenia. Vykonávame aj rekonštrukcie hlavných domových vedení v panelákoch. Samozrejme, elektroinštalácie vykonávame nielen v obytných domoch, ale aj v polyfunkčných objektoch, priemyselných budovách, alebo skladoch. Elektroinštalácie slúžia na rozvod a distribúciu elektrickej energie v budovách a zabezpečujú napájanie elektrických spotrebičov.

Musia spĺňať stanovené predpisy, najmä z pohľadu bezpečnosti. Pri novej výstavbe musí už samotná projektová dokumentácia zohľadňovať vždy najaktuálnejšie predpisy a požiadavky. Od posledného zvýšenia výpočtovej hodnoty súčasného príkonu uplynulo už viac ako 10 rokov a nároky na využitie elektrickej energie rastú ďalej. Elektroinštalácie vykonávame bez obmedzenia napätia. Montáž vedení vysokého napätia a trafostaníc. Revízie bez obmedzenia napätia. Elektroinštalačné práce a bleskozvody, elektromontáže, revízie, priemyselné elektroinštalácie, bleskozvody, elektrické prípojky,

- komplexné elektroinštalačné práce, poradenstvo, projektovanie, dodávka a montáž elektrických rozvodov (v rodinných domoch, bytoch, budovách, administratívnych, obchodných a priemyselných objektoch).

- montáž, údržba a opravy elektrických zariadení (servis) a bleskozvodov .

- revízne a odborné prehliadky, rekonštrukcia elektrických rozvodov.

- sme špecialisti na montáž svietidiel a LED osvetlenia.


Elektrická inštalácia každého objektu pozostáva z vnútorných silnoprúdových rozvodov, umelého osvetlenia, vonkajšieho areálového osvetlenia, bleskozvodovej sústavy. Predmetom našich dodávok býva často aj prípojka NN, dodávka a montáž trafostanice, prípadne záložných zdrojov el. energie. Prevedenie elektroinštalácie má obzvlášť dôležitý vplyv na celkový náhľad na stavbu a hodnotenie jej kvality. Správne nadimenzovanie prvkov a vedení elektrickej inštalácie má vplyv na komfortné užívanie objektu a bezpečnosť.Komplexná realizácia elektrickej inštalácie pozostáva často aj z prekládok rôznych vedení VN, prípadne NN, či telefónnych káblov, ktoré bránia vo výstavbe.Pri projektovaní elektrických inštalácií je nutná znalosť a kooperácia s dodávateľmi technológie, ktoré priamo nadväzujú na rozvody napájania. Vhodnou koordináciou projektu sa dá docieliť optimálne rozloženie prípojných bodov, rozvodných skríň a rozvádzačov v objekte tak, aby boli rozvody pripravené pre ďalšie budúce rozšírenia.
  
 
Image 01

Elektorinštalácie - silno prúd

V oblasti silnoprúdových inštalácií sa zameriavame na montáž, opravu a údržbu ...

Image 02

Slaboprúdové rozvody

K Servis s.r.o. Vám ukáže nový pohľad na integrované slaboprúdové rozvody v budovách,...

Image 03

Meranie a regulácia

Silnou stránkou našej firmy je nielen montáž nových zariadení, ale aj schopnosť opravovať...

Image 04

Domácnosti a byty

Ponúkame komplexné elektroinštalačné práce v bytoch a domov a domových bytov ...

Image 05

Inteligentný dom

Ponúkame komplexné elektroinštalačné práce v bytoch a domov a domových bytov ...